Osaaminen on yhä useammin tärkein pääomamme, ja siksi paras tulevaisuuden turvamme on kyky oppia jatkuvasti uutta.

Strateginen oppiminen on menestyksen kannalta relevanttia toimintaa. Se koskee sekä työntekijää itseään että koko työyhteisöä, hyödyntää laaja-alaista ja monipuolista työarjessa tapahtuvaa oppimista ja synnyttää vahvaa ja positiivista oppimiskulttuuria, joka auttaa koko työyhteisöä selviytymään ja kukoistamaan alati muuttuvassa maailmassa.

Strateginen oppiminen on omintakeisen ja kestävän kilpailuedun rakentamista. Se on tulevaisuuden strategista johtamista, ja perinteisistä opeista se eroaa käytännöllisyydellään, osallistavuudellaan ja vuorovaikutteisuudellaan.

Strateginen oppiminen on Juha Koskisen kolmas aihepiiriä käsittelevä teos Relewant - Onnistutaan oppimalla ja Oppimisen johtaja (CLO) -kirjojen ohella. Kirja syventää strategisen oppimisen käsitettä ja käytäntöjä sekä perustelee, miksi strateginen oppiminen korvaa strategisen johtamisen ja muutosjohtaminenkin rupeaa tuntumaan aikansa eläneeltä. Kirja antaa lukijalle lukuisia työkaluja ja kuvaa etenemispolkuja kokonaisvaltaiseen strategisen oppimisen toimintamalliin.