Iloa oppimiseen - Mielenkiintoinen matka oppilaan tukemisen arkeen!
Opettajien työtehtävät ovat lisääntyneet ja samalla opetuksen resurssit ovat vähentyneet. Viranomaismääräykset ja peruskoulun jatkuva uudistuminen tuovat opettajan arkeen haasteita. Tilanne on kuormittava, jos perusopetuksen ihannemallit kohtaavat opettajan vaikeassa tilanteessa, jossa koulujen sisäilmaongelmat, ahtaat luokkahuoneet, ainainen kiire ja työn paljous ovat opettajan todellista arkea. Toisaalta opettaja pärjää arjessa, kun hänellä on vahva ammatti-identiteetti ja selkeä näkemys omasta tehtävästään oppilaiden parissa. Hänelle jää voimavaroja vahvistaa osaamistaan, ja hän voi kokea koulun arjen vaikeuksistaan huolimatta mielekkäänä.
Oppilaan tuki I on tarkoitettu tukemaan opettajaa juuri näissä arjen haasteissa opettajan asiantuntijuutta ja opettajuutta arvostaen.
Oppilaan tuki I -kirjassa kaksi erityisopettajaa jakaa vuosien varrella karttuneita kokemuksiaan erityisesti yläkoulun näkökulmasta käsin. Toinen kirjan tekijöista, Johanna Mäki-Havulinna, perehtyi väitöskirjassaan opettaja-oppilas -vuorovaikutukseen. Tutkimuksen tärkeimpiä tuloksia oli huomio siitä, miten suuri merkitys opettajan vuorovaikutustaidoilla on opetuksen laatuun ja omaan opettajuuteen. Tämä ajatus on ollut lähtökohtana ideoitaessa Oppilaan tuki I -kirjan teemoja. Kirjassa esitellään pääkohdat oppilaalle peruskoulussa annettavasta kolmiportaisesta tuesta. Tuen suunnittelun lähtökohtana ovat oppilaantuntemus ja opettaja-oppilas -vuorovaikutus. Tuki pystytään kohdistamaan tehokkaasti, kun nämä kaksi osa-aluetta ovat opettajan hallussa.
Kirjassa Oppilaan tuki II käsitellään keskeisiä tuen muotoja yksityiskohtaisemmin ja perehdytään peruspedagogiikan näkökulmasta tuen antamiseen oppimisessa. Kirja ilmestyy syksyllä 2020. Kirjan kustantajana on Oppimisen käytännön tuki - Lobelia ry.