Johtaminen on tulosvaikutteista toimintaa. Alaisena esimies on käsikirja esimiesten toimintaedellytysten parantamiseen.

Kirja käsittelee esimiesten johtamista ja antaa siihen käytännön työkaluja. Kirjan keskeisinä teemoina ovat asiakasarvo johtamisen johtolankana, uudistumiseen liittyvien käytäntöjen sopivuus ja systemaattisuus, yhteisen ymmärryksen ja tilannekuvan merkitys sekä ajattelun johtaminen toiminnan uudistamisen työkaluna. Kirjassa on yritysjohtajien ja hallitusammattilaisten käsityksiä ja vinkkejä uudistumiseen ja esimiestyön johtamiseen.

Esimiesten tehtävänä on viedä strategia käytäntöön, sillä strategisiin kehityshankkeisiin sisältyy ajatus uudistumisesta. Uudistumiseen liittyvien ongelmien taustalla on usein asiakasrajapinnan ja johdon erilainen käsitys tilanteesta ja jopa väärät mittarit. Siksi yhteistyö yrityksen sisällä on onnistumisen kannalta perusedellytys tuloksekkaalle toiminnalle.

Uudistumisen tulpaksi parjattu keskijohto ja asiakasrajapinta jäävät usein vaille sparrausta. Pelkät myynnin edistämiseen ja kustannusten karsimiseen liittyvät komennot eivät auta ymmärtämään, mitä omien alaisten johtamisessa pitää muuttaa. Iso osa esimiehistä kokee saamansa tuen riittämättömäksi.

Kirjan ytimessä onkin kysymys siitä, minkälaista tukea esimies tarvitsee omaan johtamistehtäväänsä omalta esimieheltään.