Sähkötöiden johtajat ja käytön johtajat ovat sähköalan keskeisiä vastuuhenkilöitä, joiden tehtävänsä on varmistaa, että sähkölaitteiston rakentaminen ja käyttö eivät aiheuta vaaraa tai häiriötä. Töiden johtajien (sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja) tehtävät ja pätevyysvaatimukset on määritelty sähköturvallisuuslaissa ja sen perusteella annetuissa valtioneuvoston asetuksissa.

Töiden johtajana toimiminen ei ole pelkkä muodollisuus, jolla lain vaatimukset täytetään, vaan töiden johtajan on tiedettävä tehtävän velvoitteet ja huolehdittava siitä, että edellä mainitut tavoitteet toteutuvat. Se, kuinka tehtävien hoitaminen organisoidaan, riippuu muun muassa yrityksen koosta ja käytön johtajan tapauksessa myös siitä, onko käytön johtaja sähkölaitteiston haltijan palveluksessa vai ei. Kaikissa tapauksissa töiden johtajan tulee huolehtia siitä, että kaikki sähkötöitä ja käyttötöitä tekevät henkilöt ovat tehtäviinsä riittävän ammattitaitoisia ja että sähköturvallisuus ei vaarannu. Töiden johtajalla on organisointi- ja valvontavastuu, jolloin on hyvin tärkeää, miten nämä molemmat asiat hoidetaan.

Tämä on kirjan kolmas painos. Lainsäädäntömuutosten lisäksi kirjaan on lisätty mm. ohjeita erityistilanteissa toimimiseksi. Kirja on pidetty mahdollisimman tiiviinä, jotta asioiden löytäminen olisi mahdollisimman helppoa, mutta kuitenkin riittävän laajana, että se antaa tarvittavat ohjeet työn tueksi.