Ethics & Compliance -ohjelman tavoitteena on auttaa organisaatiota varmistamaan, että sen toiminta on lainsäädännön vaatimusten mukaista ja eettisesti kestävällä pohjalla. Resepti ohjelmalle on selvä: tunnista riskit, rakenna toimintamallit ja kontrollit hallitsemaan tunnistettuja riskejä, kouluta henkilöstö sekä varmista riittävät ilmoitusmenettelyt ja selvitysprosessit compliance-rikkomuksille. Tärkein kysymys on kuitenkin: toimiiko se? Auttaako ohjelma organisaation nimissä toimivia yksilöitä tekemään oikeita valintoja arjen kiireessä ja paineen alla? Tämä kirja toimii käytännönläheisenä oppaana compliance-riskien tehokkaaseen hallitsemiseen, inhimillisellä otteella. Kirja vastaa käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
• Mistä Ethics & Compliance-ohjelmissa on kyse ja miltä ne näyttävät pohjoismaisissa organisaatioissa?
• Miten laatia compliance-ohjelma, joka tukee organisaatiota murroksen alla olevan lainsäädännön vaatimuksiin vastaamiseksi
• Miten yhteiset pelisäännöt, kuten Code of Conductit ja erilaiset politiikat saadaan paperilta käytäntöön osaksi päivittäistä toimintaa? Mitä sitten, kun toimitaan pelisääntöjen vastaisesti?
• Miten väärinkäytöksiä ja epäasiallista käytöstä voidaan ehkäistä ja tunnistaa?
• Miten edistää eettistä ja vastuullista organisaatiokulttuuria?
Tämä kirja määrittelee compliance-ohjelmat 2020-luvulle. Niiden tavoitteena ei pitäisi olla ainoastaan varmistaa, ettei yritys toiminnassaan riko lakia. Sen sijaan niiden tavoitteena on varmistaa, että organisaatio ja sen nimissä toimivat henkilöt tekevät päivänvaloa kestäviä valintoja päivittäisessä työssään. Tähän liittyy esimerkiksi se, että kohdellaan kollegoita ja yhteiskumppaneita kunnioittaen ja vältetään henkilökohtaisten intressien tuomista liiketoimintaetujen edelle. Compliancen osa-alueisiin kuuluvat muun muassa käytännöt lahjojen ja vieraanvaraisuuden antamiseen ja vastaanottamiseen, eturistiriitojen välttäminen, asianmukainen toiminta kilpailijoihin kanssa, kansainvälisten pakotteiden noudattaminen, tietosuojasta huolehtiminen sekä kiusaamisen, häirinnän ja syrjinnän ehkäiseminen. Vaikuttava compliance-työ ei toteudu pelottelemalla tai pakottamalla, vaan yrityskulttuurin johtamisella. Ohjelman tavoitteena ei ole tuottaa dokumenttitulvaa tulevien oikeudenkäyntien turvaksi, vaan muokata ihmisten ajattelua, uskomuksia ja käyttäytymistä. Viime kädessähän on oikeiden valintojen tekemisestä silloinkin, kun mennään eteenpäin autopilotilla.