Продовження неймовiрних пригод у свiтi Minecraft! Цього разу iсторiя починається з бурхливих подiй. Орда зомбi атакує селище у Майнкрафтi, а зграя кажанiв зриває уроки в школi наших героїв. Хто стоїть за цим нашестям монстрiв? I здавалося б, хiба мiж цими дивними подiями може бути якийсь зв'язок? Для чого ми видали "MINECRAFT Нiч кажанiв":* Книжка покращує навички самостiйного читання.* Читачевi доведеться помiркувати на дорослi теми й навчитися приймати вiдповiдальнi рiшення. Наприклад, чи можна дозволити собi крадiжку у грi, адже персонажi у нiй не реальнi, а генерованi? * На сторiнках книжки захованi не лише кориснi поради щодо кубiчної гри, а й багато цiкавих фактiв з рiзних галузей знань. Що таке ехолокацiя, у чому рiзниця мiж дiалогом та монологом, що написав Шекспiр? Цiкавi факти:* Серiя "Хронiки Вудсворду" складається з шести томiв i є першим циклом, а продовження iсторiї вiдбувається у наступному циклi, що зветься "Сага Стоунсворду". * Цiкаво, що в назвах обох циклiв використовуються матерiали для крафту в Minecraft. Вудсворд (Woodsword) та Стоунсворд (Stonesword) можна перекласти як дерев'яний та кам'яний меч вiдповiдно. I саме у такiй послiдовностi збiльшується мiцнiсть змайстрованих iнструментiв та предметiв!* Minecraft - це комп'ютерна гра, де можна будувати рiзноманiтнi структури з блокiв i брати участь у карколомних пригодах. Будувати, грати i дослiджувати незлiченнi свiти з горами, печерами, океанами, джунглями i пустелями. Здолати орду зомбi, спекти пирiг своєї мрiї, поблукати у рiзних вимiрах або звести хмарочос - лише ти вирiшуєш, чим зайнятися у Майнкрафтi!

Prodovzhennja nejmovirnikh prigod u sviti Minecraft! Tsogo razu istorija pochinajetsja z burkhlivikh podij. Orda zombi atakuje selische u Majnkrafti, a zgraja kazhaniv zrivaje uroki v shkoli nashikh gerojiv. Khto stojit za tsim nashestjam monstriv? I zdavalosja b, khiba mizh tsimi divnimi podijami mozhe buti jakijs zv'jazok? Dlja chogo mi vidali "MINECRAFT Nich kazhaniv":* Knizhka pokraschuje navichki samostijnogo chitannja.* Chitachevi dovedetsja pomirkuvati na dorosli temi j navchitisja prijmati vidpovidalni rishennja. Napriklad, chi mozhna dozvoliti sobi kradizhku u gri, adzhe personazhi u nij ne realni, a generovani? * Na storinkakh knizhki zakhovani ne lishe korisni poradi schodo kubichnoji gri, a j bagato tsikavikh faktiv z riznikh galuzej znan. Scho take ekholokatsija, u chomu riznitsja mizh dialogom ta monologom, scho napisav Shekspir? TSikavi fakti:* Serija "Khroniki Vudsvordu" skladajetsja z shesti tomiv i je pershim tsiklom, a prodovzhennja istoriji vidbuvajetsja u nastupnomu tsikli, scho zvetsja "Saga Stounsvordu". * TSikavo, scho v nazvakh obokh tsikliv vikoristovujutsja materiali dlja kraftu v Minecraft. Vudsvord (Woodsword) ta Stounsvord (Stonesword) mozhna pereklasti jak derev'janij ta kam'janij mech vidpovidno. I same u takij poslidovnosti zbilshujetsja mitsnist zmajstrovanikh instrumentiv ta predmetiv!* Minecraft - tse komp'juterna gra, de mozhna buduvati riznomanitni strukturi z blokiv i brati uchast u karkolomnikh prigodakh. Buduvati, grati i doslidzhuvati nezlichenni sviti z gorami, pecherami, okeanami, dzhungljami i pusteljami. Zdolati ordu zombi, spekti pirig svojeji mriji, poblukati u riznikh vimirakh abo zvesti khmarochos - lishe ti virishujesh, chim zajnjatisja u Majnkrafti!